Forskning om hypnos

Hypnos vid ångest, depression, stress och trauma

I en studie granskade forskarna inverkan av hypnoterapi hos 20 vuxna individer som sökt hjälp för stress, ångest och depression och effekten av hypnoterapi. De statistiska utvärderingarna visade signifikant lägre symptom på alla områdena och främst inverkan fick de individer som haft ångest. Slutsatsen som författarna till undersökningen kommer fram till är att hypnos är bra som behandlingsmetod för reaktioner som orsakats av att personen hamnat i att fly och fäkta läget.

Gould RC, Krynicki VE. “Comparative effectiveness of hypnotherapy on different psychological symptoms.” Am J Clin Hypn. 1989 Oct;32(2):110-7.

Hypnos vid posttraumatiskt stressyndrom

32 klienter som led av posttraumatiskt stressyndrom delades in i två grupper. Under samma tidsperiod fick en grupp fyra hypnossessioner på 1,5 timme per gång och den andra gruppen fick läkemedel i 14 nätter. Efter två veckor var det ett signifikant framsteg i gruppen som hade erhållit hypnos, synnerligen bättre än den som fått läkemedel. Hypnosgruppen började dessutom att sova bättre och kunna hantera sin vardag mer konstruktivt än den andra gruppen. Påverkan fanns kvar vid uppföljning en månad senare.

Abramowitz EG, Barak Y, Ben-Avi I, Knobler HY. “Hypnotherapy in the treatment of chronic combat-related PTSD patients suffering from insomnia: a randomized, zolpidem-controlled clinical trial.” Int J Clin Exp Hypn. 2008 Jul;56(3):270-80. Israel Defense Forces, Mental Health Department, Israel.

Minskad depression

Vid University of Calgary i Canada gjorde man en jämförelse mellan KBT (kognitiv beteendeterapi) och hypnoterapi för personer med depression. I studien deltog 84 individer under en period av 16 veckor. Vid behandlingstidens avslut hade bägge grupperna börjat må bättre, men hypnosgruppen fick bättre resultat än KBT-gruppen i att minska depression, nedstämdhet, ångest och känsla av hopplöshet. Påverkan fanns kvar både vid 6-månaders och 1-årsuppföljningar.

Alladin A, Alibhai A. “Cognitive hypnotherapy for depression: an empirical investigation.”Int J Clin Exp Hypn. 2007 Apr;55(2):147-66. University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

Minskad stress i samband med operation

I en forskningsstudie vid Yale University delade man upp tre olika grupper av patienter som skulle opereras. En grupp fick hypnos, en grupp fick samtal samt extra stöd och en grupp fick standardbemötande. Individerna som fick hypnosbehandling var signifikant lugnare inför operationen än de båda andra grupperna. De grupper som inte fick hypnos blev ytterligare stressade när de kom in i operationssalen, i kontrast till de som fått hypnosbehandling, vars stressnivåer i stället sjönk med 56%.

Saadat H, Drummond-Lewis J, Maranets I, Kaplan D, Saadat A, Wang SM, Kain ZN. “Hypnosis reduces preoperative anxiety in adult patients.” Anesth Analg. 2006 May;102(5):1394-6. Center for the Advancement of Perioperative Health, Department of Anesthesiology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut 06510, USA.

Hypnos vid trauma

I en fallstudie behandlades tre personer med hypnos för klinisk depression och fobier. Klienterna fick bearbeta sina gamla trauman genom att gå tillbaka och återuppleva dem igen. Vid dessa tillfällen omprogrammerades personernas händelser, vilket gav att personernas minnen fick en annan betydelse och med detta också dess påverkan på klientens liv. Denna metod kallas för “Refraiming”. Vid en uppföljning fastslogs att de gynnsamma effekterna fanns kvar.

By Gravitz, Melvin A. “Memory reconstruction by hypnosis as a therapeutic technique. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, Vol 31(4), 1994, 687-691.

Minskning av traumasymptom (regressionshypnos)

I en forskningsstudie fick fyra kinesiska kvinnor delta i en undersökning som skulle mäta minskning av traumasymptom. Två kvinnor hade utsatts för sexuellt våld som barn, en kvinna utsatts för våldtäkt i vuxen ålder och en som misshandlats av sin make, behandlades med regressionshypnos. Data från självrapporteringar, observationer och objektiva mätningar visar att hypnosbehandlingarna ledde till en signifikant minskning av traumasymptom.

Poon MW. “Hypnosis for complex trauma survivors: four case studies.” Am J Clin Hypn.2009 Jan;51(3):263-71. Clinical Psychological Unit 3, Social Welfare Department, 14/F Cornwall House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong.

Hypnos vid olika former av sömnbesvär

Minskning av sömnlöshet

I en studie på 84 unga människor i åldrarna 7-17 år som led av sömnlöshet, visade sig hypnos ha mycket god effekt. 90% av de 70 individerna som led av sömnsvårigheter upplevde en förbättring. 52% av de 21 patienter som brukade lida av regelbundna uppvaknanden mer än en gång i veckan blev av med sina problem. 38% upplevde framsteg. Av de klienter som också led av andra somatiska problem, uppfattade 87% att problemen endera försvunnit fullständigt eller reducerats med hjälp av hypnosen.

Anbar RD, Slothower MP. “Hypnosis for treatment of insomnia in school-age children: a retrospective chart review.” BMC Pediatr. 2006 Aug 16; 6:23. Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University, Syracuse, NY, USA.

Hypnos vid rökning och drogberoende

Fri från tobak

Av 43 klienter som gick igenom denna behandling, har 39 st vid uppföljning efter 6 månader samt 3 år rapporterat att de ännu är fria från tobak. Detta betyder att 90.6% lyckades uppnå rökfrihet med hjälp av hypnos..

University of Washington School of Medicine, Depts. of Anesthesiology and Rehabilitation Medicine, Int J Clin Exp Hypn. 2001 Jul;49(3):257-66. Barber J.

Hypnos har god effekt vid rökavvänjning framkommer i den största studien som utförts inom detta ämne – 3 gånger effektivare än plåster och 15 gånger effektivare än viljestyrka.

Enligt den största forskningsstudie som någonsin gjorts är hypnos den mest kraftfulla metoden att sluta röka. I en studie av vetenskapliga publikationer, där man statistiskt satt samman resultat från mer än 600 studier på 72.000 människor från Amerika och Europa och jämställt olika metoder att sluta röka, visas allmänt att hypnos är över tre gånger kraftfullare än nikotinersättning och 15 gånger effektivare än att försöka sluta själv.

University of Iowa, Journal of Applied Psychology, How One in Five Give Up Smoking. October 1992. (Also New Scientist, October 10, 1992.)

Hypnos vid övervikt, viktminskning, ätstörning, sötsug och gå ner i vikt

Hypnos 30 gånger effektivare för viktminskning

En forskningsstudie av 60 kvinnor, med minst 20% övervikt, om effekterna av hypnos för viktminskning. Klienterna fick hypnosbehandling både med individuell hypnos och grupphypnos, som inkluderade hypnos för att stärka självförtroende, fatta beslut och öka motivation. Hypnos gav mer effekt än resultaten i en andra kontrollgrupp: i genomsnitt 7,7 kg viktnedgång per person i hypnosgruppen jämfört med i genomsnitt 0,2 kg per person i kontrollgruppen.

Cochrane, Gordon; Friesen, J. (1986). Hypnotherapy in weight loss treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 489-492.

Hypnos vid huvudvärk och migrän

Hypnos minskar frekvensen och intensiteten av migrän

En jämförande studie mellan behandling av migrän med hypnos och behandling av migrän med läkemedlet proklorperazin (Stemetil). Resultaten visar att antalet migränattacker och antalet personer som lider av svarta fläckar i synfältet vid migrän var betydligt lägre i den grupp som fick hypnoterapi än den grupp som fick proklorperazin. Slutsatsen är att ytterligare studier av hypnoterapi är motiverat i jämförelse med andra former av behandling och inte enbart i samband med intag av tabletter.

Anderson JA, Basker MA, Dalton R, Migraine and hypnotherapy, International Journal of Clinical & Experimental Hypnosis 1975; 23(1): 48-58.

96% kände reducerad frekvens vid intensitet vid huvudvärk

En forskningsstudie på 30 barn med en genomsnittsålder på 15 år och som led av kronisk regelbunden huvudvärk. Klienterna fick lära sig bland annat hypnosbaserad avslappning. Cirka 96% uppgav att huvudvärken hade reducerat i frekvens och intensitet till följd av hypnosen.

Anbar RD, Zoughbi GG. “Relationship of headache-associated stressors and hypnosis therapy outcome in children: a retrospective chart review”. Am J Clin Hypn. 2008 Apr;50(4):335-41. Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University Syracuse, NY 13110, USA.

Hypnos vid smärta, smärtlindring och smärtbehandling

Hypnos vid fibromyalgi

I en forskningsstudie vid University of Birmingham gjordes en jämförande studie mellan två grupper som hade fibromyalgi/somatoformt smärtsyndrom. En grupp fick suggestioner med hypnos och en grupp fick suggestioner utan hypnos. Individerna som fick hypnos behärskade och kontrollerad sin smärta bättre och kände också att själva smärtan reducerades jämfört med den grupp som enbart fick suggestioner. Med magnetkamera kunde man dessutom mäta en lägre aktivitet i vissa särskilda områden i hjärnan som är aktiverade vid smärta, hos den grupp som fick hypnos.

Derbyshire SW, Whalley MG, Oakley DA. “Fibromyalgia pain and its modulation by hypnotic and non-hypnotic suggestion: an fMRI analysis.” Eur J Pain. 2009 May;13(5):542-50. Epub 2008 Jul 23. School of Psychology, University of Birmingham.

Hypnos vid missbruk

Reducera drogmissbruk med hypnos

I en studie behandlades 18 klienter med hypnos. Vid en 1-årsuppföljning framkom att 77% i forskningsgruppen hade minskat sitt drogbruk. 15 patienter blev behandlade för alkoholism eller alkoholmissbruk, 2 patienter blev behandlade för kokainmissbruk och 1 patient för missbruk av marijuana .
Intensive Therapy: Utilizing Hypnosis in the Treatment of Substance Abuse Disorders. Potter, Greg, American Journal of Clinical Hypnosis, Jul 2004.

Hypnos vid fobier

Hypnos vid tandvårdsrädsla

I en vetenskaplig studie jämfördes olika behandlingsmetoder på 137 klienter med tandvårdsrädsla. Det framkom att för de 77 personer som slutförde studien, så var hypnos och KBT (kognitiv beteendeterapi) mer effektivt än narkos.

Wannemueller A, Joehren P, Haug S, Hatting M, Elsesser K, Sartory G. “A practice-based comparison of brief cognitive behavioral treatment, two kinds of hypnosis and general anesthesia in dental phobia.” Psychother Psychosom. 2011;80(3):159-65. Epub 2011 Mar 3.Department of Clinical Psychology, University of Wuppertal, Wuppertal, Germany.

Hypnos vid olika sjukdomar

Hypnos vid luftvägsinfektioner

I en vetenskaps studie behandlade forskare 45 friska barn och 45 barn som drabbats av mer än 10 luftvägsinfektioner under senaste året. En grupp fick hypnotiska suggestioner för att öka produktion av immunglobulin A som är antikroppar för att motarbeta infektioner. Den andra gruppen fick vanlig avslappning och den tredje gruppen var kontrollgrupp. I grupperna som fick avslappning med eller utan hypnotiska suggestioner ökade antalet antikroppar, men hypnosgruppen uppvisade bästa resultat.

Secretory immunoglobulin A increases during relaxation in children with and without recurrent upper respiratory tract infections.” J Dev Behav Pediatr. 1996 Oct;17(5):311-6. Division of Psychology, Murdoch University, Western Australia.

IBS (Irritable bowel syndrome)

I en forskningsstudie vid Sahlgrenska akademin kan två studier visa att hypnos är en effektiv behandling och ger varaktig lindring även för de med svår IBS. Studien består av 346 patienter. I den primära studien behandlades 138 patienter med hypnoterapi en timme i veckan under tolv veckor, medan övriga som deltog i forskningsstudien fick allmänna förklaringar om kost och avslappningsövningar. I gruppen som fått hypnos fick 40 procent av patienterna lindrande symtom jämfört med 12 % från den icke behandlade gruppen. I den sekundära studien följde forskarna upp 208 patienter som tidigare fått hypnoterapi, och den visade att 85 % ännu hade effekt av behandlingen upp till sju år senare – och att de ännu använder tekniken de lärt sig.

Lindfors P, Unge P, Arvidsson P, Nyhlin H, Björnsson E, Abrahamsson H, Simrén M. “Effects of gut-directed hypnotherapy on IBS in different clinical settings-results from two randomized, controlled trials.” Am J Gastroenterol. 2012 Feb;107(2):276-85. doi: 10.1038/ajg.2011.340. Epub 2011 Oct 4. Department of Internal Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

Hypnos saktar ner demens

I en forskningsstudie kring demens och hypnos som gjordes vid Universitetet i Liverpool har forskarna fastställt att hypnos bromsar skeendet vid demens. Individer med demens och som behandlades med hypnos fick starkare minne och kunde enklare fokusera. De upplevde även ökad social gemenskap jämfört med den grupp som inte fick hypnos. Hypnosgruppen upplevde också ökad förmåga till avslappning och motivation samt blev mer aktiva och engagerade sig mer i vardagsuppgifter.

Alternative Approaches to Supporting Individuals With Dementia: Enhancing Quality of Life Through Hypnosis,” Alzheimer’s Care Today 2007, volume 8, number 4, pages 321-331. Hewson-Bower B, Drummond PD.

Hypnos vid klimakteriebesvär och vallningar

En vetenskaplig studie som gjorde av University of Texas och Baylor University påvisar att hypnos kan lindra klimakteriebesvär. I den primära forskningsstudien visar det sig att hypnos kan minska antalet vallningar med hela 75%. Man delade upp en samling kvinnor i övergångsåldern i två grupper. Den ena gruppen fick hypnos och den andra gruppen gick i läkarsamtal. Behandlingarna pågick i fem dagar i veckan under en period på 12 veckor.

Förutom detta fick försökspersonerna lyssna på hypnosinspelningar respektive inspelningar med information kring vallningar. Vallningarna minskades med upp till 75 procent för de kvinnor som erhöll hypnosbehandling, medan kontrollgruppen som fick sedvanlig information minskade sina vallningar med 13%. Förutom att hypnosen hjälpte mot vallningarna rapporterade försökspersonerna att de också sov bättre och upplevde färre besvär i vardagen. Forskarna är inte säkra på förklaringen till hypnosens positiva effekt, men menar att hypnosen påverkar det parasympatiska nervsystemet som spelar en stor roll när det gäller vallningar.

The Mind-Body Medicine Research Laboratory, Baylor University, Waco, TX; the school of Nursing at Indiana University in Indianapolis, IN; och The College of Education at the University of Texas, Austin.

Hypnos vid cancer

I en vetenskaplig artikel i den medicinska tidningen Psychiatric Medicine lyfter man fram bevis på att hypnos kan vara ett kraftfullt kompletterande verktyg vid behandling av cancerpatienter. Hypnos har visat sig vara värdefullt i att hjälpa cancerpatienter att minska illamående, påverka smärtupplevelse, motverka ångest, depression, frustration, dödsångest och andra negativa känslor.

Hypnosen har också kunnat användas som ett visualiseringsverktyg för att åstadkomma förbättringar i hälsan, att hjälpa patienten att uppleva kontroll och att minska biverkningar. Hypnosen har dessutom inte uppvisat några negativa biverkningar och de positiva effekterna kvarstod även efter avslutad hypnosbehandling.

Levitan AA. “The use of hypnosis with cancer patients.” Psychiatr Med.1992;10(1):119-31. University of Minnesota.

Hypnos för smärtlindring vid cancer

I en forskningsstudie på cancerpatienter som skulle genomgå benmärgstransplantation och cellgiftsbehandling, kunde forskarna fastställa att behandling med hypnos var mycket effektivare för att motverka smärta, än till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi).

Syrjala KL, Cummings C, Donaldson GW. “Hypnosis or cognitive behavioral training for the reduction of pain and nausea during cancer treatment: a controlled clinical trial.”Pain. 1992 Feb;48(2):137-46. Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA 98104.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå